بیشتر سکانس های این سریال در کیش فیلمبرداری شده و تا اسفند 96 این سریال در حال فیلمبرداری بوده است .