این فیلم کودک فضای خوبی دارد و فکر می کنم می تواند با کودکان ارتباط برقرار کند ضمن اینکه ما در فیلم یک فضای استودیویی داشتیم که در آن خواب یک کودک را طراحی کردیم به این صورت که او خواب برف و فضای مه آلود و بارانی را می بیند و ما این فضاها را در فیلم گنجاندیم.